Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Đăng ngày 28 - 08 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 06/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Ngày 28/8, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Tham gia Hội nghị có đồng chí Trần Đăng Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trực tiếp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết là đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị đã được nghe các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở từng cơ quan, đơn vị mình. Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Cũng tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe quán triệt Chị thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua Hội nghị lần này giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ thực trạng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các chị bộ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, sát thực tiễn; đảm bảo đúng chủ chương, quan điểm của Đảng. Các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn các nội dung của nghị quyết./.

Tin mới nhất

Những kết quả nổi bật công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019(28/06/2019 3:44 CH)

Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ(26/06/2019 1:53 CH)

Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh lời Bác"(20/05/2019 9:06 SA)

Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề(16/05/2019 7:54 SA)

Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm việc với các huyện Văn Lâm, Ân Thi (23/03/2019 4:30 CH)

Hưng Yên sẽ tăng cường truyền thông về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch(19/03/2019 11:02 SA)

Huyện Kim Động tiếp và làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình...(15/03/2019 2:45 CH)

Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn thành phố(13/03/2019 5:08 CH)

°
3298 người đang online