Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII

Đăng ngày 28 - 08 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 06/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Ngày 28/8, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Tham gia Hội nghị có đồng chí Trần Đăng Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trực tiếp phổ biến, quán triệt các Nghị quyết là đồng chí Phạm Văn Nghệ, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội nghị đã được nghe các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết ở từng cơ quan, đơn vị mình. Chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Cũng tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được nghe quán triệt Chị thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thông qua Hội nghị lần này giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ thực trạng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Đăng Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các chị bộ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, sát thực tiễn; đảm bảo đúng chủ chương, quan điểm của Đảng. Các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn các nội dung của nghị quyết./.

Tin mới nhất

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020(29/05/2020 11:30 SA)

Những kết quả nổi bật công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I năm 2020(02/04/2020 10:51 SA)

Hưng Yên: Tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí(24/03/2020 4:26 CH)

Đại hội Chi bộ Cơ quan Sở VHTTDL, nhiệm kỳ 2020-2022(26/02/2020 10:30 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (03/02/2020 8:29 SA)

Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020(15/01/2020 4:02 CH)

°
362 người đang online