Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp, triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 và khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 01 - 2019
100%

Ngày 16/1/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) các cấp, triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019 và khai trương cổng thông tin điện tử du lịch thông minh Hưng Yên.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Tập đoàn VNPT; Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh; Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh; Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng hệ thống du lịch thông minh; Đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong khối thi đua Văn hóa – Xã hội tỉnh; Lãnh đạo và cán bộ các ban xây dựng Đảng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo VNPT Hưng Yên; Lãnh đạo Sở VHTTDL; Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT các huyện, thành phố; Trưởng, phó, chuyên viên các phòng Cơ quan Sở; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở VHTTDL; Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc VNPT Hưng Yên; Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin; Giám đốc Trung tâm VHTTDL các huyện, thành phố; Giám đốc các chi nhánh VNPT trên địa bàn tỉnh; các tập thể cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; Phóng viên: Báo Hưng Yên, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hưng Yên.

Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hưng Yên được tiến hành trong 2 năm (2017-2018). Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố được tổ chức trong năm 2017, kết quả 161/161 xã, phường, thị trấn, 10/10 huyện, thanh phố và hai ngành Quân đội, Công an tổ chức thành công Đại hội TDTT, đạt tỷ lệ 100%; các hoạt động trong đại hội TDTT diễn ra đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân tham gia, hưởng ứng. Đại hội TDTT cấp tỉnh tiến hành từ tháng 3/2018-12/2018; lễ khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 25/3/2018, thu hút khoảng 6.000 người tham gia, 13 môn thể thao đã được tổ chức trong Đại hội. Kết thúc Đại hội TDTT cấp tỉnh, đoàn thể thao huyện Kim Động đã xuất sắc xếp thứ Nhất, đoàn thể thao huyện Mỹ Hào đứng thứ Nhì và đoàn thể thao thành phố Hưng Yên đứng thứ Ba. Thông qua đại hội TDTT các cấp đã lực chọn được 58 vận động viên, tham gia thi đấu 10 môn trong tổng số 36 môn tại Đại hội TDTT toàn quốc. Kết quả, Đoàn thể thao của tỉnh giành được 25 huy chương các loại, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng và xếp thứ 35/65 tỉnh, thành, ngành, tăng được 9 bậc so với kỳ đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

         Năm 2018, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật, đề án, kế hoạch, chương trình để phát triển ngành, như; Nghị quyết về đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng thị trấn Trần Cao; Chỉ thị về triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch thực hiện "Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025" năm 2018-2019; Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030... Ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, quản lý; hướng dẫn, như: Kế hoạch triển khai phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018; Kế hoạch tổ chức Hội thi Hát Chèo không chuyên tỉnh Hưng Yên 2018; Kế hoạch tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2018; Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Hưng yên giai đoạn 2018- 2020; Kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo và Tỉnh đoàn trong công tác Thể dục thể thao; Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 19-2018 ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh(CPI) năm 2018 và những năm tiếp theo…

Tại hội nghị, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019, như: Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết của Trung ương đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VHTTDL; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực quản lý. Thực hiện tốt công tác quản lý, tu bổ di tích lịch sử văn hóa theo Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Coi trọng công tác quản lý nhà nước về gia đình. Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tập trung triển khai Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 25/5/2017 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thương xuyên tổ chức quảng bá, xúc tiến du lịch tại tại các hội chợ, tại các lễ hội, điểm di tích trong và ngoài tỉnh…

            Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở,ngành liên quan đã ấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh tỉnh Hưng Yên http/hungyentourism.com.vn.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số sở,ngành liên quan đã ấn nút khai trương Cổng TTĐT du lịch thông minh tỉnh Hưng Yên

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2018. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần quán triệt sâu sắc các văn bản, đề án, chương trình hành động của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực di sản và quảng cáo; tập trung thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát triển thể thao quần chúng, tạo tiền đề để gây dựng thể thao thành tích cao, góp phần nâng tầm thể thao Hưng Yên; tăng cường quản trị, liên tục cập nhật thông tin về sản phẩm du lịch, hệ thống dịch vụ du lịch trên Cổng thông tin điện tử du lịch thông minh tỉnh Hưng Yên để giới thiệu, thu hút khách du lịch…

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ, bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại địa phương năm 2018 và có thành tích tiêu biểu trong tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp lần thứ VIII năm 2018. Nhiều cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 và có thành tích xuất sắc tại đại hội TDTT các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2018./.

Tin mới nhất

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020(29/05/2020 11:30 SA)

Những kết quả nổi bật công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I năm 2020(02/04/2020 10:51 SA)

Hưng Yên: Tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí(24/03/2020 4:26 CH)

Đại hội Chi bộ Cơ quan Sở VHTTDL, nhiệm kỳ 2020-2022(26/02/2020 10:30 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (03/02/2020 8:29 SA)

Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020(15/01/2020 4:02 CH)

°
604 người đang online