Những kết quả nổi bật công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

Thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, trong 6 tháng đầu năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của ngành đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trọng tâm là:

Sở đã tích cực, chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành các văn bản để chỉ đạo quản lý, như: Quyết định phê duyệt xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, giai đoạn (2014-2018); Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL; Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII năm 2018; Quyết định đặt tên đường, phố thuộc đô thị Mỹ Hào; Quyết định bổ sung kinh phí thực hiện đề án đầu tư, tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Quyết định ban hành kế hoạch và thành lập Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hưng Yên năm 2019; Quyết định phê duyệt kế hoạch lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Hưng Yên năm 2019; Quyết định công nhận Điểm du lịch cấp tỉnh di tích đền Đậu An (huyện Tiên Lữ); Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/2/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Bên cạnh công tác tham mưu, Sở VHTTDL đã tích cực ban hành các vản bản để chỉ đạo, hướng dẫn, như: Kế hoạch làm việc với Thường trực các huyện, thành phố để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2019; Kế hoạch làm việc với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở để chỉ đạo, tổ chức các hoạt động sự nghiệp VHTTDL năm 2019; Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2019; Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và tập huấn công tác gia đình năm 2019; Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Sở VHTTDL Hưng Yên với Sở VHTTDL Hải Dương; Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng (logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Hưng Yên; Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch và lớp cập nhật kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên du lịch; Kế hoạch liên ngành giữa Sở VHTTDL-Báo Hưng Yên-Đài PT&TH tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2019; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019; Kế hoạch triển khai hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019;… Duy trì ổn định công tác hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động của cơ quan; đảm bảo an toàn, an ninh cơ quan và phòng, chống cháy, nổ. Duy trì hoạt động thường xuyên Trang thông tin điện tử của Sở; khai thác, sử dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh đã triển khai. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cường hành chính. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Duy trì ổn định hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động và hội thi, hội diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; tổ chức 03 chương trình ca - múa - nhạc, 10 cuộc văn nghệ cổ động. Tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động 60 năm đường Trường Sơn (1959-2019), 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2019); tham gia liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Hướng dẫn và duy trì hoạt động của các CLB nghệ thuật truyền thống. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án đầu tư, tu bổ di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia. Khảo sát và lập hồ sơ khoa học 10 di tích trình UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Lập hồ sơ gửi Cục Di sản văn hóa trình Bộ VHTTDL đề nghị xếp hạng cấp quốc gia đối với 02 di tích: Đình Tráng Vũ, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ và đình Đào Xá, xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động. Khảo sát lập hồ sơ trích ngang đối với Quần thể di tích làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm trình Bộ VH,TT&DL thẩm định xin chủ trương xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Khảo sát lập hồ sơ đối với 02 hiện vật: Bệ đá hoa sen chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm và Bia đá chùa Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ gửi Bộ VH,TT&DL thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật Quốc gia. Duy trì tốt hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, sưu tầm và kiểm kê bảo quản; tổ chức trưng bày chuyên đề 06 cuộc tại Bảo tàng tỉnh và lưu động. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật được duy trì ổn định phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 47 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm phát triển phục vụ bạn đọc; đã tổ chức 09 cuộc trưng bày, giới thiệu sách tại Thư viện tỉnh; bổ sung và xử lý 5.068 cuốn sách; luân chuyển 41.978 lượt sách, báo, tài liệu; phục vụ 12.804 lượt bạn đọc; cấp, đổi 523 thẻ. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Điện ảnh, duy trì ổn định hoạt động chiếu phim tại Rạp và lưu động, trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức 385 buổi chiếu phim. Công tác xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình tiếp tục được đẩy mạnh; xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2019; kế hoạch công tác gia đình năm 2019; tổ chức các lớp tập huấn về phòng trào TDĐKXDĐSVH và Công tác gia đình; tổ chức hội thi câu lạc bộ gia đình hành phúc tỉnh Hưng Yên...

Công tác Thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, các hoạt động thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe của cán bộ, nhân dân. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân và lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Hưng Yên năm 2019. Toàn tỉnh đã tổ chức hàng trăm lượt giải thể thao, trong đó có 05 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh. Tích cực hướng dẫn các ngành tổ chức Hội thao và giải truyền thống. Thể thao thành tích cao tiếp tục được duy trì; tập trung đào tạo, huấn luyện 235 VĐV của 14 môn thể thao; đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện các môn thể thao thế mạnh; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá, thải loại các vận động viên, đồng thời tuyển chọn bổ sung thay thế ổn định quân số; duy trì ổn định các lớp nghiệp dư ở cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm đã tham gia thi đấu 04 giải thể thao quốc gia, giành được 30 huy chương các loại, trong đó có 6 HCV, 6 HCB và 18 HCĐ.

Công tác du lịch tiếp tục được chú trọng. Sở đã tham mưu, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình để phát triển du lịch, như: Kế hoạch công tác phát triển du lịch Hưng Yên 2019; Chương trình hợp tác phát triển du lịch với Sở VHTTDL Hải Dương; Chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Hưng Yên với thành phố Hà Nội trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; Kế hoạch và thể lệ tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Hưng Yên… Đẩy mạnh hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh, như: Hội chợ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại thành phố Hưng Yên; lễ hội đền Phủ Ủng 2019; lễ hội đền Đa Hoà; Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hanoi 2019; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Festival Nghề truyền thống Huế 2019. Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (Kênh VTV2, VTV4) phát sóng phim "Hưng Yên điểm đến hấp dẫn". Tích cực hướng dẫn các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan các di tích lịch sử trong tỉnh... Trong  6 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt khách du lịch đến Hưng Yên ước khoảng 670.000 lượt (tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2018). Trong đó: Khách quốc tế ước đạt 14.500 lượt, khách nội địa ước đạt 655.500 lượt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch còn gặp một số khó khăn, hạn chế, như: Công tác quản lý về kinh doanh karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, căng treo băng zôn, biển hiệu, biển quảng cáo có thời điểm còn nơi lỏng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa chưa nghiêm; công tác quản lý, bảo vệ di tích chưa được chặt chẽ; hoạt động chiếu phim tại Rạp chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Thể dục thể thao quần chúng phát triển không đồng đều; thể thao thành tích cao chưa bền vững. Công tác triển khai quy hoạch, kế hoạch để phát triển du lịch hiệu quả còn thấp; hoạt động tuyên truyền, quảng bá chưa phong phú về nội dung, hình thức; việc kết hợp giữa phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa với xây dựng phát triển cảnh quan, môi trường, dịch vụ du lịch còn chưa được gắn kết, đầu tư xây dựng. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Kinh phí dành cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch từ tỉnh đến cơ sở còn thấp, nên rất khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch còn gặp nhiều khó khăn.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là động lực quan trọng để ngành văn hóa, thể thao và du lịch hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./.

Tin mới nhất

BigC kết nối, tiêu thụ đặc sản Nhãn lồng Hưng Yên(10/08/2019 10:16 SA)

Thông báo tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về nông thôn mới với chủ đề "10 năm An Giang xây dựng...(06/08/2019 10:37 SA)

Thông báo tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm 2020 (số 1)(06/08/2019 10:32 SA)

Tuyên truyền cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long-Tình đất, tình người"(05/08/2019 10:50 SA)

Thông báo (số 1) Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXI(29/07/2019 10:46 SA)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019(24/07/2019 2:19 CH)

Hội nghị phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ(26/06/2019 1:53 CH)

Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh lời Bác"(20/05/2019 9:06 SA)

°
2215 người đang online