NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2019

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

Năm 2019, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên. Thực hiện kế hoạch UBND tỉnh giao, ngay từ đầu năm Sở VHTTDL đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo thống nhất. Trong quá trình thực hiện Sở VHTTDL luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn của Bộ VHTTDL; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, chủ động tích cực, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL, năm 2019 các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sung lực mới, khí thế mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là:

* Công tác quản lý Nhà nước

       Sở VHTTDL đã tích cực, chủ động tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng các đề án, kế hoạch, chương trình để phát triển ngành, hoàn thành tốt các nội dung công việc được giao. Ban hành hàng trăm văn bản để chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh, như: Tham mưu Quyết định phê duyệt xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm, giai đoạn (2014-2018); Quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 07/2/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII, năm 2018; Quyết định khen thưởng tập thể, các nhân CLB Bóng đá Phố Hiến có thành tích xuất sắc tại mùa giải Hạng nhất quốc gia năm 2019; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Quyết định công nhận “Điểm du lịch di tích đền Đậu An, huyện Tiên Lữ”; “Điểm du lịch di tích đền Đa Hòa, huyện Khoái Châu”; “Điểm du lịch di tích đền Phù Ủng, huyện Ân Thi”… Tham mưu tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh có liên quan đến ngành VHTTDL. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch trái với quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, tố cáo khiếu nại. Giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính chính (285/285). Hoàn thành 62/62 (100%) nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

* Tổ chức các hoạt động chuyên ngành

Về văn hoá, gia đình, Sở đã thực hiện tốt công tác quản lý di sản văn hóa; đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích; tham mưu, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Tham mưu tổ chức thành công hội thảo khoa học về danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ địa Dạ Trạch. Phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự án “Con đường gốm sứ” tại TP. Hưng Yên. Lập hồ sơ khoa học đối với 02 hiện vật: Bia “Cổ Việt thôn Diên Phúc tự bi minh” (huyện Yên Mỹ); “Bệ tượng Phật đá hoa sen chùa Hương Lãng” (huyện Văn Lâm) gửi Bộ VHTTDL thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia; lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét xếp hạng di tích cấp quốc gia 03 di tích: Đình Đào Xá (huyện Kim Động); Đình - Miếu Tráng Vũ (huyện Yên Mỹ) và Quần thể di tích làng Nôm (huyện Văn Lâm); lập hồ sơ khoa học đối với 12 di tích - cụm di tích trình UBND tỉnh công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tham mưu, thực hiện trùng tu, tu bổ, tôn tạo 25 di tích bằng các nguồn vốn... Hoạt động trưng bày, tuyên truyền, nghiên cứu, sưu tầm và kiểm kê bảo quản tiếp tục được quan tâm, phát triển. Tổ chức trưng bày chuyên đề 06 cuộc tại Bảo tàng tỉnh và lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự kiện lớn của tỉnh, như: chuyên đề “Lịch sử văn hóa Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”, “Hưng Yên - sắc màu cuộc sống”; phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam và Viện nghiên cứu Di sản Văn hóa biển Quốc gia Hàn Quốc khảo sát tư liệu hiện vật liên quan đến thương cảng Phố Hiến đang lưu giữ tại Bảo tàng và khảo sát một số di tích và các dấu tích bến thuyền, cảng cổ Phố Hiến; phối hợp với Viện Khảo cổ học, Trường Viễn đông Bác cổ Pháp và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore thám sát địa chất, xác định GPS và nghiên cứu khảo cổ học tại khu đô thị cổ Phố Hiến và các vùng phụ cận; sưu tầm 560 hiện vật…Các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt  động thư viện, chiếu bóng và biểu diễn nghệ thuật được duy trì thường xuyên, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Năm 2019 đã tổ chức 05 cuộc văn nghệ quần chúng; 03 chương trình ca - múa - nhạc; 25 cuộc văn nghệ cổ động; 80 buổi biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh; 900 buổi chiếu phim tại Rạp và lưu động; 17 cuộc trưng bày, giới thiệu sách; luân chuyển 180.058 lượt sách, báo, tài liệu; phục vụ trên 45.023 lượt bạn đọc; tích cực tham gia các hoạt động do trung ương và các tỉnh tổ chức... Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dần đi vào chiều sâu và chất lượng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Sở VHTTDL đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng thực hiện hương ước, quy ước cho đối tượng là cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa cơ sở từ cấp huyện đến cấp xã, trưởng các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ quần chúng các làng, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019…Hiện nay, toàn tỉnh ước đạt có 91.5% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 88.5% làng, khu phố đạt danh hiệu làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, 90% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở ngày càng hoàn thiện và phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 105 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn độc lập, 56 Trung tâm văn hoá xã, phường, thị trấn kiêm hội trường Đảng ủy, HĐND, UBND xã ; 742 nhà văn hoá thôn, khu phố độc lập; 109 nhà văn hoá sinh hoạt chung với các thiết chế khác; có trên 800 câu lạc bộ văn nghệ các loại…

Công tác gia đình ngày càng đi vào nề nếp. Nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của gia đình được nâng lên. Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác gia đình trong giai đoạn hiện nay. Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch công tác gia đình năm 2019; kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2019, giai đoạn 2010-2020. Phối hợp với các ngành ban hành kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố đăng ký các danh hiệu văn hóa trong và tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới…Toàn tỉnh hiện có 431 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 1.584 câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”; 476 câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững và lồng ghép PCBLGĐ”.

- Về thể dục thể thao: Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; các hoạt động thể dục thể thao quần chúng từ tỉnh đến cơ sở diễn ra sôi nổi, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham, hưởng ứng, tạo không khí vui tươi, phấn nhân, góp phần nâng cao sức khỏe để lao động, học tập, công tác. Sở VHTTDL đã phối hợp với các cấp, các ngành triển khai thực hiện chương trình “Phát triển TDTT ở cơ sở xã, phường đến năm 2020”; Đề án phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2012-2016 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ từ năm 2017-2020; kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT năm 2019. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hưng Yên năm 2019; lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước tỉnh Hưng Yên năm 2019. Chủ trì, phối hợp tổ chức gần 20 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh; các cấp, các ngành đã tổ chức hàng trăm giải thể thao thu hút hàng nghìn lượt người tham gia thi đấu và cổ vũ. Đến nay toàn tỉnh số người tập luyện thường xuyên ước đạt 34%, số gia đình thể thao ước đạt 32%, có 2000 câu lạc bộ, điểm nhóm tập luyện TDTT… Thể thao Thành tích cao tiếp tục được đầu tư, phát triển. Năm 2019, tham gia 39 giải thể thao quốc gia, quốc tế giành được 149 huy chương các loại, trong đó có 22 HCV, 42 HCB, 85 HCĐ; có 36 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia (09 VĐV đạt Kiện tướng, 01 VĐV đạt dự bị kiện tướng, 26 VĐV đạt Cấp I); có 2 VĐV được triệu tập tham gia thi đấu môn Võ gậy tại Seagame’s 30 tổ chức tại Philippines và giành được 2 huy chương (01 HCB, 01 HCĐ).

Về du lịch, Duy trì ổn công tác quản lý Nhà nước về du lịch. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết 08-NQ-TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”… Ban hành kế hoạch phát triển du lịch tỉnh năm 2019; Kế hoạch thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Hưng Yên; Chương trình ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Sở VHTTDL Hưng Yên với Sở VHTTDL Hải Dương; tổ chức thành công Hội thảo “Định hướng xây dựng sản phẩm du lịch tỉnh Hưng Yên” và trao giải cuộc thi sáng tác logo, slogan du lịch Hưng Yên…Hướng dẫn các huyện, thành phố về việc công nhận các khu du lịch, điểm du lịch cấp tỉnh; chấn chỉnh hoạt động tour du lịch “0 đồng”; đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ, tết…Hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, phát triển, đem lại những kết quả khích lệ. Năm 2019, đã tham gia: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hanoi 2019; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019; Festival Nghề truyền thống Huế 2019; Triển lãm “Di sản văn hóa, du lịch biển đảo Việt Nam” tại Nha Trang; Festival Văn hoá Ẩm thực Du lịch Quốc tế - Nghệ An 2019. Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (Kênh VTV2, VTV4, VTV3) phát sóng phim “Hưng Yên điểm đến hấp dẫn”; xây dựng và phát sóng phim du lịch huyện Văn Lâm – Hưng Yên. Tổng lượt khách đến Hưng Yên năm 2019 ước khoảng 01 triệu lượt (tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018).Trong đó: Khách quốc tế ước đạt 20.500 lượt, khách nội địa ước đạt 979.500 lượt...

Năm 2019, Sở VHTTDL đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên. Đây là động lực quan trọng để cán bộ công chức, viên chức, lao động ngành VHTTDL phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020.

Tin mới nhất

Thông báo cuộc thi ảnh đẹp du lịch Cà Mau năm 2020(02/07/2020 3:31 CH)

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI(24/06/2020 4:17 CH)

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020(29/05/2020 11:30 SA)

Những kết quả nổi bật công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý I năm 2020(02/04/2020 10:51 SA)

Hưng Yên: Tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí(24/03/2020 4:26 CH)

Đại hội Chi bộ Cơ quan Sở VHTTDL, nhiệm kỳ 2020-2022(26/02/2020 10:30 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (03/02/2020 8:29 SA)

Triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2020(15/01/2020 4:02 CH)

°
1030 người đang online