Tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 16 - 09 - 2021
100%

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!

Tin mới nhất

°
230 người đang online