Tìm hiểu, tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo

Ngày 13/8/2014, Thanh tra Chính phủ có văn bản số 1874/TTCP-PC về việc Thanh tra Chính phủ đã phê duyệt bộ tài liệu tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Công văn số 1488/UBND-TCD của UBND tỉnh ngày 25/8/2014 "V/v phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo đề án 1-1133/QĐ-TTg", Sở VHTTDL đăng tải toàn bộ nội dung tuyên truyền về pháp luật khiếu nại, tố cáo. Các đơn vị, phòng, ban thuộc Sở truy cập vào Website tải tài liệu, phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm được.

Tải tài liệu tại đây:

1. Hỏi đáp khiếu nại tố cáo

2. Hỏi đáp tố cáo

3. Hướng dẫn nghiệp vụ

4. Kịch bản phát thanh

5. Kỹ năng tuyên truyền

6. Tìm hiểu khiếu nại

7. Tìm hiểu tố cáo

8. Mẫu tờ gấp khuôn

9. Băng tuyên truyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svhttdl