Hội nghị chuyên đề về “Vị trí và vai trò của gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về: “Vị trí và vai trò của gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội nghị tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về việc xác định vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong mọi giai đoạn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác gia đình của các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện, thành phố; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hơn trăm chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình Phát triển bền vững, Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình tham dự.

Tại hội nghị này các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Bá Thịnh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu giới, dân số, môi trường và các vấn đề xã hội,Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội phổ biến và khẳng định về ý nghĩa, vị trí, vai trò của gia đình trong mọi thời kỳ; được nghe phân tích rõ hơn về sự gắn kết và khác biệt giữa gia đình truyền thống và gia đình hiện đại; về giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình cần gìn giữ, tôn vinh. Bên cạnh đó, là việc bài trừ hủ tục lạc hậu và tiếp thu chọn lọc những cái mới khi hội nhập trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giáo sư cũng đã trình bày khái quát về kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cháu, chăm sóc sức khỏe, ứng xử, gìn giữ hạnh phúc trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc; hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình trong các buổi sinh hoạt chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Qua hội nghị các đại biểu có thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng để vận dụng vào thực tế cuộc sống gia đình, đồng thời tham mưu với các cấp lãnh đạo triển khai thực hiện công tác gia đình của tỉnh Hưng Yên ngày càng đạt kết quả cao hơn./.

vhttdl