Thông báo Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Thái Bình" năm 2018

Ngày 23/4/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên nhận được Công văn số 214/SVHTTDL-NVDL ngày 19/4/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình về việc tuyên truyền Cuộc thi "Ảnh đẹp du lịch Thái Bình" năm 2018

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên xin đăng nội dung Công văn số 214/SVHTTDL-NVDL ngày 19/4/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình và Thể lệ cuộc thi để tổ chức, cá nhân biết, tham gia. Xem nội dung chi tiết tại đây!

svhttdl