Tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác Gia đình năm 2018

Thực hiện Kế hoạch công tác Gia đình của Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh, ngày 23/4/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác Gia đình năm 2018.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 410 người là lãnh đạo, cán bộ thực hiện công tác Gia đình của các sở, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo công tác Gia đình tỉnh; Trưởng Ban chỉ đạo công tác Gia đình các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác Gia đình Phòng VH-TT, lãnh đạo Trung tâm VHTTDL các huyện, thành phố; công chức văn hóa-xã hội các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức lớp tập huấn nhằm kịp thời phổ biến các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực công tác gia đình do Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành đến cán bộ làm công tác Gia đình ở các cấp; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình ở cơ sở; định hướng thông tin, tuyên truyền về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn thống kê số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, để các cán bộ thực hiện công tác Gia đình có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, có thêm kiến thức, kỹ năng tuyên truyên, vận động, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm về công tác Gia đình. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo và thực hiện về công tác Gia đình giữa các ngành và địa phương các cấp.

Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực quản lý, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện về lĩnh vực Gia đình trong thời gian tới của các cấp, các ngành; góp phần xây dựng Gia đình Hưng Yên no ấm, tiến bộ và hạnh phúc./.

svhttdl