Thông báo cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"

Ngày 09/7/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 694-CV/BTGTU ngày 06/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên về việc thông tin, tuyền truyền và tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương". Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân biết, tham gia cuộc thi, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng toàn bộ nội dung Công văn và Thông báo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây!