Thông báo tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây!

svhttdl