Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 134/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch 01/KH-BCĐ ngày 26/2/2020 của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa về việc triển khai phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hưng Yên năm 2020. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch dự thảo văn bản đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 134/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/12017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được công nhận lại sau 05 năm; làng, khu phố (tổ dân phố) văn hóa được công nhận lần đầu và làng, khu phố (tổ dân phố) được công nhận lại sau 03 năm.

Để nội dung Nghị quyết sửa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và các địa phương, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến dự thảo các văn bản (Tờ trình đề nghị sửa đổi Nghị quyết, đề cương dự thảo Nghị quyết, báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách). Văn bản góp ý của các cơ quan gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (qua phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình) trước ngày 10/4/2020, đồng thời gửi file Word vào địa chỉ Mail: phongnsvhhy@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trân trọng./.

Xem nội dung văn bản tại đây!

svhttdl