Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Theo: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên