Thông báo mời thầu

1. Thông báo mời thầu: Gói thầu "Mua sắm tài sản phòng hội trường, lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng bá lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, thể thao Du lịch", (Số TBMT 20200427668), đăng tải trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

2. Kết quả mở thầu qua mạng: Gói thầu "Mua sắm tài sản phòng hội trường, lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng bá lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, thể thao Du lịch", (Số TBMT 20200427668), đăng tải trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

3. Kết quả đấu thầu qua mạng: Gói thầu "Mua sắm tài sản phòng hội trường, lắp đặt bảng tuyên truyền, quảng bá lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, thể thao Du lịch", (Số TBMT 20200427668), đăng tải trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên trân trọng thông báo!

svhttdl