Tham gia ý kiến vào danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia ý kiến vào danh sách đề nghị xét tặng, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 21/7/2020./.

svhttdl