Bảo tàng tỉnh: Trưng bày lưu động chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội”

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm VHTTDL huyện Ân Thi và Trung tâm VHTTDL huyện Khoái Châu tổ chức trưng bày chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội”.

Đ/c Nguyễn Văn Phóng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm quan trưng bày dịp về dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu huyện Khoái Châu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 15/8/2020)

Trưng bày gồm 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ Đại hội.

Chủ đề 2: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo nhân dân cùng cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ đề 3: Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Trưng bày lưu động giới thiệu về quá trình thành lập, phát triển của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên từ khi được thành lập năm 1941 cho tới nay. Qua đó thể hiện rõ vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nói riêng; Khẳng định Đảng ta luôn trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước cũng như những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trưng bày diễn ra vào dúng dịp Đảng bộ huyện Ân Thi tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Khoái Châu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trưng bày thu hút gần 1.000 khách thăm quan gồm: Các đại biểu, khách mời tham dự Đại hội và đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Các cháu thiếu niên, học sinh thăm quan trưng bày tại TTVHTT&DL  dịp Đảng bộ huyện Ân Thi tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tháng 7/2020)

Trưng bày diễn ra từ ngày 22/7-31/7/2020 tại huyện Ân Thi; từ 11/8-18/8/2020 tại huyện Khoái Châu./.

Doãn Thành