Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”. Ngày 18/02/2021, Sở VHTTDL đã ban hành Công văn số 111/SVHTTDL-VP triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết, tham gia cuộc thi.

Xem nội dung văn bản tại đây

Doãn Thành