Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2021, Ngày 04/01/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL về cải cách hành chính năm 2021, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện.

Xem nội dung chi tiết tại đây!
 

Doãn Thành