Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021

Để phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công tác Cải cách hành chính năm 2021, ngày 04/01/2021, Sở VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-SVHTTDL về tuyên truyền cải cách hành chính, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động.

Xem nội dung chi tiết tại đây!

Doãn Thành