Tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thực hiện Công văn số 810/BVHTTDL-VHCS ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; công văn số 813/BVHTTDL-TCDL ngày 15/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc. Ngày 26/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Công văn số 207/SVHTTDL-QLDL chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các khu, điểm du lịch; các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Xem nội văn bản tại đây!

Doãn Thành