Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn điện số 1352/CĐ-CTUBND ngày 25/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thông báo số 252/TB-UBND ngày 28/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo an toàn, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 30/6/2021, Sở Văn, hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Công văn số 496/SVHTTDL-QLDL yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Doãn Thành