Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc; Công văn số 2033/UBND-KGXV ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngày 01/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 656/SVHTTDL-QLVHGĐ về tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gửi các huyện, thị xã, thành phố và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Doãn Thành