Tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung Kế hoạch tại đây!

Doãn Thành

Theo: UBND tỉnh Hưng Yên