Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030"

Thực hiện Quyết định 2136/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 22/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-SVHTTDL triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện.

svhttdl