Kế hoạch tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BTCKN ngày 05/7/2021 của Ban Tổ chức kỷ niệm; Kế hoạch số 24/KH-BTGTU ngày 13/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ngày 02/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-SVHTTDL tổ chức Hội thi xe tuyên truyền lưu động chào mừng 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên./.

Doãn Thành