Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính số 01/KH-SVHTTDL ngày 04/01/2021 của Sở VHTTDL, ngày 04/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-SVHTTDL kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021.
 

Doãn Thành