UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Thực hiện Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Ngày 28/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên./.

Doãn Thành