UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 14/12/2021, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 phê duyệt "Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch"./.

Doãn Thành