Sở VHTTDL tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 858-CV/TU ngày 30/12/2021 của Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Thông báo Kết luận số 463/TB-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19, ngày 31/12/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1046/SVHTTDL-QLDL yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cụ thể:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với diễn biến dịch bệnh; theo dõi, bám sát tình hình dịch để có dự báo chính xác, chủ động các phương án, biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tậpKhai báo y tế” của Bộ Y tế. Yêu cầu bắt buộc mọi người đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào trụ sở cơ quan, đơn vị và thực hiện khai báo y tế đối với khách đến làm việc. Kiên quyết không cho vào trụ sở nếu không chấp hành quy định và yêu cầu khách đến liên hệ công tác phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính trong vòng 72 giờ.

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa ra ngoài tỉnh; nếu có việc thực sự cần thiết ra khỏi tỉnh, cán bộ, công chức phải báo cáo thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị khi ra khỏi tỉnh phải báo cáo người có thẩm quyền cấp trên để kiểm soát công tác phòng, chống dịch khi quay lại tỉnh. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên, CC,VC và người lao động hạn chế đến các sự kiện tập trung đông người, nhất là vào dịp tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

4. Thường xuyên rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị có biểu hiện ho, sốt, đã từng đến những địa điểm có trường hợp lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, báo cáo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

5. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở trong trường hợp không triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để dịch lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị./.

Doãn Thành