Tăng cường, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 410/UBND-KGVX ngày 25/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 28/02/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 140/SVHTTDL-QLDL yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 235/CĐ-BYT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong cơ quan, đơn vị. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với diễn biến phức tạp dịch bệnh; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch để có dự báo chính xác, chủ động các phương án, biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm “Thông điệp 5K: Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tậpKhai báo y tế” của Bộ Y tế. Yêu cầu bắt buộc mọi người đều phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào trụ sở cơ quan, đơn vị và thực hiện khai báo y tế đối với khách đến làm việc. Kiên quyết không cho vào trụ sở nếu không chấp hành quy định và yêu cầu khách khi đến liên hệ công tác phải có kết quả xét nghiệm Covid19 âm tính trong vòng 72 giờ. 

3. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị phải gương mẫu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; có việc cần thiết ra ngoài tỉnh phải báo cáo xin phép thủ trưởng cơ quan, đơn vị và thực hiện khai báo y tế, cách ly theo quy định. Người hàng ngày đi lại giữa Hưng Yên và các tỉnh lân cận phải thực hiện nghiêm “một cung đường, hai điểm đến”; không tự ý đi lễ chùa, đi du lịch và các yêu cầu khác quy định tại Thông báo số 464/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh.

4. Thường xuyên rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, đơn vị bị lây nhiễm Covid-19, báo cáo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp theo dõi, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

5. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở trong trường hợp không triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để dịch lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị./.

Doãn Thành