Sở VHTTDL triển khai công tác cải cách hành chính năm 2022

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 và các năm tiếp theo, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các kế hoạch để cải cách hành chính, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện, cụ thể:

1. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

2. Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022

3. Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022

4. Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025

5. Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

6. Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022

7. Quyết định thành lập BCĐ, Tổ giúp việc cải cách hành chính giai đoạn 2022-2025

Doãn Thành