Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 14/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tình hình mới. Ngày 23/3/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-SVHTTDL tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022, triển khai đến các phòng, đơn vị thực hiện./.
 

Doãn Thành