Thông báo tiếp công dân trong tình hình mới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Thông báo số 82/TB-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức tiếp công dân trong tình hình mới. Ngày 04/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông báo số 232/TB-SVHTTDL về tiếp công dân. Cụ thể:

1. Tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Sở. Địa chỉ trụ sở: Đường Quảng trường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên kể từ ngày 05/4/2022.

2. Công dân đến liên hệ tại địa điểm tiếp công dân thực hiện theo nội quy, quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-SVHTTDL ngày 26/1/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid-19 (5K) theo quy định.

3. Thông báo này thay thế cho Thông báo số 11/TB-SVHTTDL ngày 7/1/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng chống dịch covid-19.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết để thực hiện./.

Doãn Thành