Sở VHTTDL triền khai công tác ISO 9001:2015 năm 2022

1. Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng, cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2022

2. Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015 năm 2022

3. Quyết định Danh mục tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

4. Quyết định công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN  ISO 9001: 2015 năm 2022   (Bản công bố)

5. Quyết định kiện toàn BCD ISO năm 2022 

Doãn Thành