Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Doãn Thành