Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội cho toàn thể nhân dân và xã hội theo tinh thần Công văn số 483-CV/BTGTU ngày 01/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Ngày 11/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 551/SVHTTDL-QLVHGĐ yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động về hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh-Liệt Sỹ; Những kết quả đạt được trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cánh mạng 75 năm qua từ đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lòng yêu nước, lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bằng các hình thức phù hợp như: các khẩu hiệu, băng-rôn, tuyên truyền lưu động tại các khu vực trung tâm huyện, thị xã, thành phố; trên các tuyến đường quốc lộ, khu vực cửa ngõ của địa phương; lồng ghép việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt Sỹ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…

(Gửi kèm Công văn hướng dẫn và đề cương tuyên truyền của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hưng Yên)

Doãn Thành