Thông báo: Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Xem Kế hoạch cuộc thi tại đây!

Theo: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh