Chuyển đổi số Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy Hưng Yên về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Căn cứ Quyết định 571/QĐ-UBND ngày 25/2/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 08/4/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 23/SVHTTDL-VP thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị.

Doãn Thành