Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thực hiện Công văn 2627/UBND-KGVX ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên "về việc phổ cập Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10". Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin đăng tải Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Doãn Thành