Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở VHTTDL

Ngày 19/10/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở VHTTDL.

Xem nội dung Quyết định tại đây!

Doãn Thành