Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/KH-SVHTTDL 19/03/2020 Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2020
12/KH-SVHTTDL 13/03/2020 Kế hoạch phòng chống tội phạm năm 2020
13/KH-SVHTTDL 13/03/2020 Kế hoạch nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2020
11/KH-SVHTTDL 11/03/2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20.3.2020
10/KH-SVHTTDL 03/03/2020 Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
08/KH-SVHTTDL 03/03/2020 Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng thực hiện hương ước, quy ước năm 2020
09/KH-SVHTTDL 03/03/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
01/KH-BCĐ 27/02/2020 Kế hoạch công tác của BCĐ phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên năm 2020
01/KH-BCĐ 26/02/2020 Kế hoạch triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020
27/KH-UBND 26/02/2020 Kế hoạch thực hiện "Đề án thiết chế văn hóa giai đoạn 2017_2020 định hướng đến năm 2025", năm 2020
07/KH-SVHTTDL 25/02/2020 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020
66/KH-SVHTTDL 25/02/2020 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch năm 2020
21/KH-UBND 13/02/2020 Kế hoạch tổ chức tháng hoạt động TDTT và ngày chạy Olimpic tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2030
05/KH-SVHTTDL 11/02/2020 Kế hoạch kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2020
03/KH-SVHTTDL 15/01/2020 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020
1 2 3 4 5 6    
°
2085 người đang online