Sở VHTTDL ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021

Đăng ngày 27 - 03 - 2021
100%

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành phòng chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ngày 26/3/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-SVHTTDL về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Công tác phòng, chống tham nhũng(09/08/2019 8:36 SA)

°
332 người đang online