Triển khai thực hiện Kế hoạch số106/KH-UBND ngày 08/7/2021 "về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 29 - 07 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngày 28/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 567/SVHTTDL-QLVHGĐ triển khai thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh.

Xem nội dung văn bản tại đây!

Tin mới nhất

Họp Hội đồng thẩm định đề nghị công nhận bảo vật quốc gia(16/09/2021 9:22 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 80 năm thành lập Đảng bộ...(30/08/2021 3:56 CH)

Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái...(24/08/2021 4:43 CH)

Thông báo: Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về tỉnh Hưng Yên(05/08/2021 11:03 SA)

Hưng yên: Thêm 7 di tích lịch sử cấp tỉnh(15/06/2021 2:26 CH)

Giới thiệu sách kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)(06/06/2021 9:05 SA)

Trung tâm văn hóa tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình Ca – Múa – Nhạc “Chào mừng ngày hội non sông”(28/04/2021 2:24 CH)

Hưng Yên tham gia liên hoan hát Văn, Chầu văn toàn quốc năm 2021(19/04/2021 8:40 SA)

°
339 người đang online