Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 của Sở VHTTDL

Đăng ngày 05 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số196/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2022; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 75/KH-SVHTTDL ngày 24/12/2021 về cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 76/KH-SVHTTDL ngày 28/12/2021 về cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch số 01/KH-SVHTTDL ngày 04/01/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022, triển khai đến các phòng, đơn vị tổ chức thực hiện./.
 

Tin mới nhất

UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức...(15/12/2021 8:21 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021(05/11/2021 4:51 CH)

Triển khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng...(23/09/2021 5:02 CH)

Tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo...(16/09/2021 11:06 SA)

Phổ biến cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021”(19/02/2021 11:03 SA)

Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021(05/01/2021 2:20 CH)

Sở VHTTLD ban hành Kế hoạch CCHC năm 2021(05/01/2021 2:13 CH)

Bộ thủ tục hành chính mới được ban hành sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý...(22/12/2016 2:57 CH)

°
1036 người đang online