Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Đăng ngày 23 - 02 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về Ban hành Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngày 22/02/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 13/KH-SVHTTDL chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.

Tin mới nhất

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2022(06/05/2022 8:28 SA)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022(24/03/2022 9:53 SA)

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 (29/01/2022 9:42 SA)

Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022(20/01/2022 9:37 SA)

Sở VHTTDL ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022(19/01/2022 9:31 SA)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2022(10/01/2022 3:52 CH)

Sở VHHTDL ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...(27/10/2021 10:35 SA)

Báo cáo công tác PCTN phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV(23/09/2021 11:18 SA)

°
610 người đang online