Tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài

Đăng ngày 30 - 07 - 2022
100%

Căn cứ Công văn số 329/NTBD-QLBD&BGAGH ngày 26/7/2022 của Cục nghệ thuật biểu diễn về việc tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài. Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh, ngày 29/7/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 610/SVHTTDL-QLVHGĐ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác hướng dẫn, tuyên truyền Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và các văn bản có liên quan của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, đảm bảo các hoạt động thực hiện phù hợp với tình hình an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã hội tại địa phương.

2. Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các cấp, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát nắm bắt tư tưởng, thông tin dư luận đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh để chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động có nội dung vi phạm, áp dụng xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ

3. Giao Thanh tra Sở, phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình: Phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hoạt động hoạt động nghệ thuật biểu diễn đặc biệt là hoạt động nghệ thuật biểu diễn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật./.

Tin mới nhất

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(13/09/2022 10:27 SA)

Tuyên truyền Cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên hợp quốc về Luật...(09/09/2022 3:55 CH)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(26/08/2022 3:05 CH)

Thông báo: Cuộc thi ảnh nghệ thuật chủ đề "Về miền di tích, danh thắng xứ Thanh" năm 2022(26/08/2022 8:00 SA)

Thông báo: Gia hạn nhận tác phẩm Cuộc vận động sáng tác mẫu tranh Hoa Lê ki ma làm quà tặng lưu...(03/08/2022 8:48 SA)

Thông báo: Thể lệ Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”(28/07/2022 8:44 SA)

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ(11/07/2022 2:46 CH)

Thông báo: Thể lệ Cuộc thi sáng tác phác thảo Biểu tượng Quảng Nam(29/06/2022 8:17 SA)

°
906 người đang online