Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định thay thế "Quyết định 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"

Xem nội dung chi tiết tại đây!

svhttdl