Sơ đồ, tổ chức bộ máy Sở VHTTDL Hưng Yên

1. Chức năng nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. Danh sách lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị

3. Sơ đồ bộ máy tổ chức

svhttdl