Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

1. Tờ trình bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý 

2. Tờ trình đề nghị tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

3. Tờ trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo diện BCS Đảng UBND tỉnh quản lý

svhttdl