Thông báo: Tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung các văn bản triển khai dưới đây!

1. Công văn Phổ biến

2. Quy chế tham gia

svhttdl